Nagradna igra

Nagradna igra Osvoji 3x1000 EUR!

1. Kdo prireja nagradno igro
Salomon, d.o.o. Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana-Polje (v nadaljevanju organizator) v sodelovanju s podjetjem Sberbank banka, d.d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju soorganizator), organizira nagradno igro »Nakupuj kot zvezda s Sberbank« (v nadaljevanju nagradna igra), katere potek in pogoji sodelovanja so navedeni v nadaljevanju

2. Kdaj nagradna igra poteka
Nagradna igra poteka od 8. 3. 2017 do vključno 2. 4. 2017, in sicer v naslednjih tiskanih medijih organizatorja: revija Zarja, revija Zvezde, revija Avenija ter časopis Svet24.

3. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija Sberbank Ide@l MasterCard kartice soorganizatorja ter promocija revij organizatorja.

4. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, starejše od 18 let s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in veljavnim osebnim dokumentom, ter nimajo negativne zaznambe v zadnjih 12 mesecih v slovenskem informacijskem sistemu bonitet -SISBON

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in soorganizatorju ter njihovi ožji družinski člani in druge osebe, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre.

S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s pravili sodelovanja v nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

5. Potek nagradne igre
V nagradni igri lahko posameznik sodeluje tako, da najkasneje do 2. 4. 2017:
- iz ene od navedenih revij organizatorja izreže kupon za nagradno igro, odgovori na nagradno vprašanje in izpolni vse zahtevane podatke (ime, priimek, email, telefon, in naslov bivanja) in ga pošlje na naslov organizatorja: Salomon d.o.o., »UREDNIŠTVA REVIJ«, Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana – Črnuče, s pripisom »Nakupuj kot zvezda s Sberbank« ali
- odda kupon v posebno škatlo v poslovalnicah Sberbank ali
- izpolni glasovnico na spletnem mestu: www.revijazvezde.si.

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. V žrebu za nagradno igro se upoštevajo le originalni kuponi, torej tisti, ki so izrezani iz revij in poslani na naslov organizatorja nagradne igre, oddani v poslovalnicah Sberbank ali izpolnjene glasovnice preko spletnega mesta. Nakup revije ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

6. Nagradni sklad
Nagradni sklad zajema 3x Ide@l MasterCard kartico z dobroimetjem 1.000,00 EUR (z besedo tisoč 00/100 evrov), ki jih bodo nagrajenci lahko porabili za nakupovanje v trgovinah, kamor bosta določila organizator in soorganizator nagradne igre 22. 4. 2017.

V žrebanju za nagrado sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre odgovorijo na nagradno vprašanje in pravilno izpolnijo kupone z zahtevanimi osebnimi podatki: ime, priimek, kraj, e-poštni naslov,telefon in naslov prebivališča.

Prejemnika nagrade bo določil žreb.

7. Žrebanje nagrade
Žreb nagrajenca nagradne igre bo potekal 4. 4. 2017 na naslovu uredništva revij, in sicer na Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana – Črnuče. Komisija, sestavljena iz treh članov, predstavnikov organizatorja, skrbi za izvedbo nagradne igre, nadzor nad njenim potekom ter izvaja žrebanje nagrajencev.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebani telefonski številki ali e-pošti ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Rezultati žrebanja so dokončni.

Če komisija meni, da posamezni udeleženec ne spoštuje pravil te nagradne igre, mora v roku 14 dni od poslanega e-poštnega obvestila s strani komisije, le-tej nesporno dokazati, da so poslani kuponi originalni in ne kopirani ali natisnjeni. Če sodelujoči tega ustrezno ne dokaže oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga lahko komisija izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala skupaj 3 nagrajence. Če se nagrajenci s pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri ne strinjajo ali se naknadno ugotovi, da ne ustreza pogojem za sodelovanje, se lahko nagrada podeli drugemu naknadno izžrebanemu udeležencu nagradne igre, ki ga bomo kot rezervo izžrebali v tem žrebu. Za vsakega izmed 3 nagrajencev se bosta izžrebali po 2 rezervi.

Organizator, soorganizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Če nastopijo okoliščine na katere organizator in soorganizator nimata vpliva (višja sila), lahko odpovesta nagradno igro ter o tem ustrezno obvestita udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarjata za morebitno nastalo škodo.

8. Objava nagrajencev in žrebanje
Nagrajenec bo o nagradi in pogojih za prevzem le-te obveščen po e-pošti ali telefonu, in sicer najkasneje do 5. 4. 2017. Če se nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval v roku 1 dneva od dneva prejema obvestila, njegova pravica do nagrade ugasne. Za neprevzeto nagrado se žrebanje ne ponovi. Obvestilo o nagrajencu bo objavljeno v dveh (2) dneh po zaključku žrebanja na spletnem naslovu www.revijazvezde.si in FB profilu Sberbank - Za male in velike želje. Nagrada ni izplačljiva v gotovini.

Nagrajenec mora nagrado delno izkoristiti (50% vrednosti) na dan nakupovanja 22. 4. 2017, v celoti pa najkasneje do 31. 5. 2017.

Zavezanec za plačilo vseh davkov (vključno z DDV-jem) na nagrado, ki je predmet te nagradne igre, je soorganizator. Akontacijo dohodnine plača soorganizator, nagrajenec pa je sam odgovoren za prijavo dohodnine. Pred izročitvijo nagrade, je nagrajenec dolžan soorganizatorju posredovati osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, davčno številko in davčno izpostavo, za namen prijave prejemnika nagrade v davčno evidenco. Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo.

Soorganizator bo nagrajencu pravočasno poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek akontacije davka, plačanega do 31. 12. 2017, nagrajenec pa je prejeto nagrado dolžan napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto 2017.

Soorganizator ni zavezanec za plačilo davkov, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami, ki niso predmet te nagradne igre.

Organizator in soorganizator si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrade, če:
- se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov sodelujočega v nagradni igri,
- se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
- ima nagrajenec negativno zaznambo v zadnjih 12 mesecih v slovenskem informacijskem sistemu bonitet –SISBON.

9. Uporaba osebnih podatkov
Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka in slikovnega ter video materiala z naslova nagradne igre v medijih soorganizatorja in organizatorja ter se strinja z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tej nagradni igri, vključijo v zbirko podatkov o udeležencih organizatorja in zbirko podatkov soorganizatorja; da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o nagradni igri, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja in soorganizatorja. Uporabljajo se za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov ter preko telefonske številke in SMS/MMS sporočil na navedeno telefonsko številko, pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator in soorganizator.
Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehata uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Preklic v pisni obliki se lahko organizatorju ali soorganizatorju posreduje osebno, po pošti ali na elektronski naslov tajnistvo@media24.si. Pri soorganizatorju se na elektronski naslov odjavi avtomatizirano na podlagi prejetega eletronskega sporočila s strani soorganizatorja. Stroške vseh dejanj v zvezi s preklicem, krije organizator oziroma soorganizator.
Udeleženec nagradne igre organizatorju in soorganizatorju dovoljuje, da do preklica vodita, vzdržujeta in obdelujeta zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca, in sicer skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Organizator in soorganizator nagradne igre se zavezujeta s posredovanimi osebnimi podatki ravnati z vso potrebno skrbnostjo, skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, posredovane osebne podatke pa uporabljati izključno za namen, razviden in opisan v teh pravilih, pridobljenih osebnih podatkov pa v nobenem primeru ne bosta posredovala ali razkrila tretjim osebam.

10. Preklic sodelovanja
Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri, in sicer s poslanim elektronskim sporočilom na naslov tajnistvo@media24.si, na podlagi katerega se udeleženec izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

11. Reševanje pritožb
Vse reklamacije glede nagrad prevzame organizator. V primeru utemeljenih reklamacij v zvezi z nagradno igro se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

12. Pravila nagradne igre in kje se nahajajo
Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna na spletni strani www.revijazvezde.si in www.sberbank.si.

13. Končne določbe
Če sodelujoči v nagradni igri navede napačne ali nepopolne naslovne podatke, ki onemogočajo računalniško žrebanje, si organizator pridržuje pravico, da ga izloči iz žrebanja. Izločena bodo tudi vsa sporočila z žaljivo vsebino.

Organizator in soorganizator si pridržujeta pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh objavila na spletni strani www.revijazvezde.si In www.sberbank.si. Organizator in soorganizator si pridržujeta pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal prek spletne strani www.revijazvezde.si in www.sberbank.si. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti so ta pravila prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Nagradna igra Osvoji 3x1000 EUR!