O nagradnem skladu

Mesečni nagradni sklad je isti za vse spodaj omenjene edicije Medie24.

Sestavljen je iz dveh težavnostnih stopenj. S sodelovanjem v revijah Salomonov ugankar, Čvek v križankah, Slikovne križanke, Posebna izdaja Salomonovega ugankarja, Kajveš in Kajveš posebne izdaje sodelujete v mesečnem nagradnem skladu oznake A.

S sodelovanjem v časopisih Svet24, Sedem in revijah Zarja, Zvezde, Maja, Vklop, Avenija, Zeleni raj in Ženska pa sodelujete v mesečnem nagradnem skladu oznake B.

Žrebanje nagrad bo potekalo prvi teden v mesecu za pretekli mesec. V žrebanju bodo sodelovali vsi aktualni kuponi, ki bodo na naš naslov prispeli do zadnjega dne v mesecu, ko je razpisan nagradni sklad. Aktualni kuponi so tisti, ki so objavljeni in veljavni v obdobju, ko je razpisan nagradni sklad.

Denarne nagrade so razpisane v bruto zneskih. Izžrebanci denarnih nagrad bodo o nagradi obveščeni po pošti. V roku 21 dni od prejema obvestila nam morajo sporočiti številko osebnega ali transakcijskega računa, kamor se nagrada nakaže. Če nagrajenec tega ne stori pravočasno, nagrada zapade.

Morebitne blagovne nagrade nagrajenci prejmejo po pošti. Poštnino plača nagrajenec.

POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNIH SKLADIH MEDIE24

 1. Organizator nagradnih skladov Media24

  Organizatorja nagradnih skladov sta podjetji Salomon, d. o. o., Ljubljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana Polje in Svet24 d. o. o., Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana Črnuče.

 2. Pogoji sodelovanja v razpisanih nagradnih skladih

  V žrebanjih nagradnih skladov lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije in se strinjajo s pravili in pogoji sodelovanja v nagradnih skladih.
  V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v skupini Media24 in njihovi najožji družinski člani.

  V žrebanju bodo sodelovali vsi aktualni kuponi, ki bodo na naš naslov prispeli do zadnjega dne v mesecu, za katerega je razpisan nagradni sklad. Aktualni kuponi so tisti, ki so objavljeni in veljavni v obdobju, ko je razpisan nagradni sklad.

  Kuponi iz preteklih izdaj revij in časopisov niso veljavni in z njimi ne morete sodelovati v žrebanju nagrad nagradnega sklada.

  Posameznik lahko sodeluje z več poslanimi kuponi.

  Nakup revije ali časopisa ni pogoj za sodelovanje v žrebanju nagradnega sklada. V žrebanju lahko sodelujete tudi s kuponi iz aktualnih promocijskih izvodov revije ali časopisa.

 3. Opis nagradnih križank

  V časopisih Svet24, Sedem in revijah Zarja, Zvezde, Maja, Vklop, Avenija, Zeleni raj in Ženska so objavljene nagradne križanke z nagradnim kuponom. V žrebanje mesečnega nagradnega sklada težavnostne stopnje B se uvrstijo vsi posamezniki, ki so aktualne kupone iz katere koli od omenjenih revij in časopisov pravočasno poslali na naš naslov.

  V revijah Salomonov ugankar, Čvek v križankah, Slikovne križanke, Posebna izdaja Salomonovega ugankarja, Kajveš in Kajveš posebne izdaje je za sodelovanje potrebnih več rešitev iz posamezne revije, zato s pravočasno poslanim kuponom in rešitvami po navodilih posamezne revije sodelujete v žrebanju nagradnega sklada težavnostne stopnje A.

 4. Način sodelovanja v žrebanju nagradnega sklada

  V žrebanju bodo sodelovali vsi posamezniki, ki bodo na naš naslov poslali rešitev ali rešitve križanke, zahtevane v posamezni reviji. Poleg rešitev je treba priložiti tudi aktualni nagradni kupon iz revije. Aktualni kuponi so tisti, ki so objavljeni in veljavni v obdobju, ko je razpisan nagradni sklad.
  Kuponi iz preteklih izdaj revij in časopisov niso veljavni in z njimi ne morete sodelovati v žrebanju nagrad nagradnega sklada.

  Če je revija v prodaji zadnji teden meseca in prvi teden naslednjega meseca, lahko posameznik sodeluje v nagradnih žrebanjih obeh mesecev, vendar bo kupon upoštevan v žrebanju nagrad tistega meseca, v katerem bomo kupon prejeli.
  Nagradne kupone s pravilnimi rešitvami se pošlje na naslov: Salomon, d. o. o., Nagradni sklad, Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana Črnuče ali Svet24, d. o. o., Nagradni sklad, Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana Črnuče. Posameznik mora dopisati svoje podatke: ime, priimek, naslov, poštno številko in kraj, telefonsko številko ali elektronski naslov.
  Kot je navedeno na nagradnem kuponu, sodelujoči soglaša s pravili in pogoji za sodelovanje v žrebanju nagradnega sklada.

 5. Trajanje posameznega nagradnega sklada

  Nagradni sklad je razpisan za vsak mesec posebej. V žrebanje so uvrščeni vsi aktualni kuponi, ki na naš naslov prispejo od prvega dne v mesecu (poštni žig) do zadnjega dne v mesecu (poštni žig).

 6. Nagradni sklad

  Mesečni nagradni sklad MEDIE24 je sestavljen iz denarnih in blagovnih nagrad. Višina in sestava nagradnega sklada se lahko spreminja. Vsebino nagradnega sklada določi organizator. Razpisane denarne nagrade so v bruto zneskih. Blagovne denarne nagrade niso zamenljive ali izplačljive v gotovini.

  Nagradni sklad je objavljen na www.media24.si.

 7. Žrebanje nagrajencev

  Žrebanje nagrajencev razpisanega nagradnega sklada poteka v prvem tednu meseca za pretekli mesec. V žrebanju sodelujejo vsi aktualni nagradni kuponi preteklega meseca, ki izpolnjujejo razpisana pravila in so na naš naslov prispeli do zadnjega dne v mesecu (poštni žig), za katerega je razpisan nagradni sklad.

 8. Objava nagrajencev

  Nagrajenci so objavljeni v revijah, kjer je objavljen nagradni sklad, in sicer v prvih izdajah po žrebanju.
  Izžrebani nagrajenci organizatorjema nagradnih skladov izrecno dovoljujejo objavo imena, priimka in kraja bivanja v vseh izdajah revij, kjer so nagrajenci objavljeni.

 9. Denarne nagrade

  Razpisane denarne nagrade so v bruto zneskih. Nagrajenci denarnih nagrad bodo o nagradi obveščeni po pošti. V roku 21 dni po prejemu obvestila morajo sporočiti številko osebnega ali transakcijskega računa za nakazilo, da se nagrada lahko izplača. V nasprotnem primeru nagrada zapade.

 10. Blagovne nagrade

  Blagovnih nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive, razen če je v razpisu ali pri posamezni nagradi navedeno drugače.

  Nagrado bo nagrajenec prejel po pošti.

  Poštnino plača nagrajenec.

 11. Davčne obveznosti prejemnikov nagrad

  Razpisane denarne nagrade so v bruto zneskih, od katerih organizatorja nagradnih skladov obračunata in plačata akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca, kot je to določeno z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku.

  Organizatorja nagradnih skladov ob koncu dohodninskega leta nagrajenca in prejemnika nagrade obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

 12. Reklamacije in pritožbe

  Vse reklamacije in pritožbe rešujeta organizatorja. V primeru utemeljenih reklamacij in pritožb se organizatorja zavezujeta, da jih bosta rešila v zakonsko določenem roku in o rešitvi obvestila vlagatelja pritožbe.

 13. Spori

  Vsi spori, povezani z lastništvom izžrebanih nagrad, niso odgovornost organizatorjev.

 14. Varstvo osebnih podatkov

  S posredovanimi osebnimi podatki, ki jih sodelujoči v nagradnih skladih posreduje organizatorjema, se posameznik strinja, da organizatorjema dovoljuje, da vodi in hrani zbirko zbranih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007), da njegove osebne podatke hrani, obdeluje in uporablja v marketinške namene naslednjih pet (5) let po prejemu. V času upravljanja osebnih podatkov (5 let) ima posameznik možnost vpogleda, popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov v bazi, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorjev kadar koli zahteva prenehanje pošiljanja reklamnega gradiva, in sicer s pisno zahtevo, poslano na naslov kateregakoli od organizatorjev. Sodelujočim v nagradnih skladih pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009).

 15. Sprememba pravil in pogojev

  Organizatorja nagradnih skladov si pridržujeta pravico do sprememb pogojev in pravil nagradnih skladov, vendar ne v času, ko je nagradni sklad razpisan. Spremembe ne veljajo za pretekli čas.
  O vseh spremembah bo javnost obveščena na spletni strani www.media24.si.